Taunton Road

Taunton Road Feb 1965

  • Taunton Road in February 1965.

Joyces Cafe On Taunton & Roshven Road 19th Sept 1962

  • Joyce's Cafe on Taunton and Roshven Road in September 1962.

John Coxell Outside Shop On Taunton Road Balsall Heath 1910

  • John Coxell outside his shop on Taunton Road in 1910.